•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 32, Issue 8 (1988) August 1988

Editorial

Articles

PDF

การศึกษาเฉียบพลันและพิษกึ่งเฉียบพลันของปอปิด
จันทนี อิทธิพานิชพงศ์, เล็ก อัศวพลังชัย, สมบัติ ระมาตร์, โสภิต ธรรมอารี, and มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร

PDF

การติดเชื้อคลาไมเดีย ทราโคมาตีส ที่ปากมดลูก และการศึกษาทางซีโรโลยีในสตรี ผู้ป่วยนอกของหน่วยตรวจโรคทางนรี
ผ่องพรรณ นันทากิสุทธิ์, ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, กาญจนา หริ่มเพ็ง, ประเสรีฐศรี เซ็นตระกูล, สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, ทรรศนีย์ บุณยัษฐิติ, เบญจบ ไววณิชกุล, ประมุข ตันตยาภรณ์, สุขิต เผ่าสวัสดิ์, สุทัศน์ กลกิจโกวินท์, เอนก อารีพรรค, อรุณ อมาตยกุล, วลัยภรณ์ วจนะวิสิษฐ์, and ศุกวัฒน์ ชุติวงศ์

PDF

Some Psychological Effects of Thinner Sniffing
Thyon Chentanez, Thirayudh Glinsukon, and Rungchai Chaunchaiyakul

Case Report

PDF

รายงานผู้ป่วยคูชชิ่ง ชินโดรม ขณะตั้งครรภ์
วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, วิทยา ศรีดามา, วิวัฒน์ ชินพิลาศ, กำธร พฤกษานานนท์, ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์, and อนุรักษ์ โพธิทัต

Review Article

Special Article

Other