•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 32, Issue 12 (1988) December 1988

Editorial

PDF

การวิ่งออกกำลังกาย
พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

Articles

PDF

การสำรวจสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุที่ตำบลเกาะจันทน์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
จรวย ศรีทอง, มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์, บุษบา มาตระกูล, ศักดิ์ชัย พิมลเสถียร, จิตร สิทธิอมร, บุญธรรม จิระจันทน์, ศรีจิตรา บุนนาค, สมพล เล็กเฟื่องฟู, วีรศักดิ์ เหลืองจามิกร, and พินัย มะโนทัย

Case Reports

PDF

ประสาทออฟติกอักเสบจากซิฟิลิส
อรุณี เลิศชวนะกุล and วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

Review Article

Special Article

PDF

เครื่องส่องเข่า
พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

Other

PDF

พลาสมาซัยโตมา
พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์, นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์, and พงศักดิ์ ยุกตะนันท์