•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 29, Issue 6 (1985) June 1985

Editorial

Articles

PDF

ประสิทธิภาพของการใช้ยาสอด Isoconazole nitrate ครั้งเดียวเพื่อรักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา
ประเสริฐศรี เซ็นตระกูล, ธีรา ตัณฑวนิช, ปรีดา ทัศนประดิษฐ์, นิกร ดุสิตสิน, and อริยา จินดามพร

PDF

มะเร็งกระเพาะอาหาร
ทวีสิน ตันประยูร and ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

Case Reports

PDF

Ganglioneuroma บริเวณคอ
มานัต อุทุมพฤกษ์พร and ประสาร จิมากร

Special Article

PDF

การเตรียมชิ้นเนื้อแสดงชนิดห้ง
สมัย กวีวงศ์ประเสริฐ, ปรีชา ธันวารชร, พรชัย สถิรปัญญา, and ธีรยุทธ สินธวานุรักษ์

Other

PDF

The eosinophil
ปัญญา เสกสรรค์