•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 26, Issue 5 (1982) September 1982

Editorial

Articles

PDF

อุบัติการของมะเร็งปากมดลูกในสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สุขิต เผ่าสวัสดิ์, เบญจบ ไววณิชกุล, ประยูรศักดิ์ ขาวสะอาด, ประมุข ตันตยาภรณ์, ดำรง เหรียญประยูร, วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, and กอบจิตต์ ลิมปพยอม

PDF

การสำรวจการใช้ยา acetaminophen
จันทนี อิทธิพานิชพงศ์, ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, and จันทิมา ปโชติการ

PDF

การศึกษาความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในทารก
ยง ภู่วรวรรณ, ปัทมา ชุ่มเชื้อ, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, and ประคอง โปษยะกฤษณะ

PDF

การรักษาโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังด้วย Econazole Cream
กวี ภู่ไพบูลย์, วัณณศรี สินธุภัค, and อริยา จินดามพร

PDF

สุขอนามัยของประชากรวัยกลางคนและประชากรวัยชรา
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, ดนัย ด่านวิวัฒน์, เสรี สุกแสงฉาย, and บุษบา มาตระกูล

PDF

เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิคของนิสิตแพทย์
บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล, ไหม รัตนวรารักษ์, and เฉลิม วราวิทย์

PDF

การผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจพิการเนื่องจากไข้รูมาติคในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชิน บูรณธรรม, ชวลิต อ่องจริต, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์, โยธิน คุโรวาท, สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ, and จรรยา มะโนทัย

Case Report

PDF

Sarcoidosis Report of Two New Cases
Vinai Ariyaprakai and Somchai Bovornkitit

Review Articles

PDF

การดูดซึมยาทางผิวหนัง
พิชิต วสุวรรณประกร and รุจิเลขา เจียรไพศศาลเจริญ

PDF

Chronic granulomatous disease with fuminant hepatic failure
ศศิธร ลิขิตนุกูล, ยง ภู่วรวรรณ, สุดี ชมเดช, บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์, and สรรเพชร เบญจวงศ์กุลชัย