•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 26, Issue 1 (1982) January 1982

Editorial

PDF

เวชศาสตร์ชุมชน
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Articles

PDF

จุฬา Splint สำหรับ Radial Nerve Palsy
เยี่ยมมโนภพ บุนนาค and บุญส่ง สงวนนาม

PDF

การประเมินผลทางคลินิคของสารเภสัชรังสีชนิดใหม่ ในการวินิจฉัยแยกโรคตับและระบบน้ำดี
มาคุ้มครอง โปษยะจินดา, สัจพันธ์ อิศระเสนา, ประพันธ์ กิตติสิน, พินิจ กุลละวณิชย์, and ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

Case Report

Review Articles

PDF

รังสีปริศนา
นิตยา สุวรรณเวลา and โลจนา อรรจนรัตน์

PDF

พิษจากสารฟอสไฟต์
ยง ภู่วรวรรณ and บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์