•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 24, Issue 6 (1980) October 1980

Editorial

Articles

PDF

การรักษา Reye syndrome โดยวิธีถ่ายเปลี่ยนเลือด
ยง ภู่วรวรรณ and ดนัย สนิทวงศ์

PDF

จุลชีพจากน้ำในช่องปอด (รายงานเบื้องต้น)
นราทร ธรรมบุตร, สมใจ เหรียญประยูร, ผ่องพรรณ นันทาพิสุทธิ์, and กัญชลี เลิศโภคะสมบัติ

Review Articles

PDF

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
โชติมา ปัทมานันท์

PDF

รังสีปริศนา
นิตยา สุวรรณเวลา, ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์, and เอมอร ไม้เรียง

Special Article