•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 23, Issue 3 (1979) July 1979

Editorial

Articles

PDF

Complete Interruption of Aortic Arch
วิโรจน์ สืบหลินวงศ์ and เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์

Case Report

PDF

Choledochal cyst รายงานผู้ป่วย 1 ราย
ธนิต วัชรพุกก์, นุสนธิ์ กลัดเจริญ, ทวีสิน ตันประยูร, and จารุณี เลียงจันทร์

Review Articles

PDF

Glucocorticosteroids
กนกรัตน์ นันทิรุจ

PDF

อภิปรายคลีนิคร่วมพยาธิ ปวดจุกแน่น epigastrium และ shock
นุสนธ์ กลัดเจริญ, วิรุฬ ขาวบริสุทธ์, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ, and ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

Other

PDF

รังสีปริศนา
เพิ่มยศ โกศล, จิตเจริญ ไชยาคำ, ลักษณะพรรณ เจริญคุปต์, and นิตยา สุวรรณเวลา