•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 22, Issue 4 (1978) October 1978

Articles

PDF

การศึกษาเบื้องต้นในการหา Salmonella typhi 'O' antibody โดยวิธี slide agglutination test
วรรณา พรรณรักษา, สดใส เวชชาชีวะ, and ดิลก เย็นบุตร

PDF

รายงานเบื้องต้นการใช้ Propranolol เตรียมผ่าตัดผู้ป่วยต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ
อติเรก ณ ถลาง, ชวาลา สัมพันธรัตน์, เพรา นิวาตวงศ์, and ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์

Case Reports

PDF

Congenital hepatic fibrosis
ยง ภู่วรวรรณ, สรรเพชร เบญจวงศ์กุลชัย, ศศิธร ลิขิตนุกุล, and ดนัย สนิทวงศ์

PDF

Epidermodysplasia verruciformis of Lewandowsky and Lutz
นภดล นพคุณ, พิชิต สุวรรณประกร, and แก้วกาญจนา มังคลานันท์

Review Article

Other

PDF

ยาเม็ดคุมกำเนิดหลังการร่วมเพศ
โอฬาร จำเดิมเผด็จศึก

PDF

การอภิปรายเรื่อง "หนองใน"
ทองน่าน วิภาตะวนิช, กาญจนา ปาณิกบุตร, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, and นราทร ธรรมบุตร