•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 21, Issue 3 (1977) July 1977

Articles

PDF

การใช้ Cervical vibration เพื่อร่นระยะที่ 1 ของการเจ็บครรภ์
หะทัย เทพพิสัย and สุรศักดิ์ เรืองวีรยุทธ

PDF

การหลั่งน้ำนมในสตรีที่ทำหมันหลังคลอด
สุมนา ชมพูทวีป, มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร, นิกร ดุสิตสิน, สุรภี ศิริสัมพันธ์, เอื้อมพร เตียวตระกูล, and ยืนยง จิรเศรษฐฐบูรณ์

Case Reports

PDF

ภาวะไตวายชนิดเฉียบพลันจากรังสีรักษาในผู้ป่วย Lymphoma
ลักษณา โพชนุกูล, พวงทอง ไกรพิบูลย์, and โสภณ กัมพลพันธ์

PDF

โรคพยาธิใบไม้ในปอด
เยาวลักษณ์ โลหารชุน, ยง ภู่วรวรรณ, and ชาตรี จินตนาวงศ์

Review Articles

PDF

พยาธิสภาพของโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสโดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา
พงษ์พีระ สุวรรณกูล and สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย

PDF

อาการสะอึก
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

PDF

Concepts of Association and Causation
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Other