•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 21, Issue 1 (1977) January 1977

Articles

PDF

ผลของ Prostaglandin F2a และ oxytocin ต่อการเจ็บครรภ์คลอดของหนู
ยุทธนา สมิตะสิริ and ประมวล วีรุตมเสน

PDF

อิทธิพลของมอรืฟีน และ Periventricular Nuclei ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและการหายใจ เมื่อกระตุ้นเส้นประสาท Sciatic
ราตรี วงศ์ดอกไม้, จิตร สิทธิอมร, สุจินต์ พรรธนะแพทย์, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ทวินศรี วรวรรณ, and อาทรทิพย์ วัฒนพงศ์สิริ

Case Reports

PDF

การผ่าตัดแก้ไข Filtering bleb ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ
ประจักษ์ ประจักษ์เวช and เพ็ญพักตร์ โอฬารกุล

Review Articles

PDF

การเลือกเพศทารก
เอนก อารีพรรค

Special Article