•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 20, Issue 3 (1976) July 1976

Articles

PDF

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ของคื่นใช่ในการลดความดันโลหิต
จันทิมา ปโชติการ, ไพโรจน์ ศิริวงษ์, and พจนา พุกกะมาน

PDF

วิเคราะห์ผลการรักษามะเร็งต่อมธัยรอยด์
ทวีป นพรัตน์, สมนึก จีระเศรษฐ์, and อดิเรก ณ ถลาง

PDF

วิเคราะห์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 30 ปี
วีระ กสานติกุล, ประสาน จิมากร, วิรัติ มาณิชยพงศ์, and พร สถิตพันธ์เวชา

Case Reports

PDF

การมีน้ำในช่องท้องและตับอักเสบในโรคไข้รากสาดน้อย
วิชัย บุญยเสาร์สุข and ดนัย สนิทวงศ์ฯ

PDF

การระบาดของโรคท้องร่วงจากเชื้อ Vibrio parahemolyticus ในกรุงเทพมหานคร
นิพนธ์ อุดมสันติสุข, ทุม บุนนาค, สมใจ เหรียญประยูร, and นราทร ธรรมบุตร

Review Articles