•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 19, Issue 4 (1974) October 1974

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
วิชัย โปษยะจินดา

Articles

PDF

การรักษาเด็กติดเชื้ออักเสบด้วย Cefazolin
อำพล สูอำพัน and ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

PDF

การตรวจหน้าที่ของตับในการวิเคราะห์แยกโรคที่ทำให้เกิดอาการดีซ่านด้วยการพิจารณาโดยวิธีทางสถิติ
สัจพันธุ์ อิศรเสนา, เชวง เดชะไกศยะ, ยุพา อ่อนท้วม, บุญส่ง มธุรสกุล, พินิจ กุลละวณิชย์, and สมหมาย วิไลรัตน์

Case Report

PDF

โรคต้อหิน ซึ่งเกิดจากยา corticosteroid และวิธีรักษา
ประจักษ์ ประจักษ์เวช and จวงจันทร์ กุลวณิชย์

Review Articles

PDF

Halogenated hydroxyquinoline
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

PDF

ยาเม็ดคุมกำเนิด
เบญจบ ไววณิชกุล

Other

PDF

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
พรสวัสดิ์ นันทวัน

PDF

ปฤษณาภาพรังสี
เฉลียว ปิยะชน