•  
  •  
 
Chulalongkorn Medical Journal

Volume 18, Issue 4 (1973) October 1973

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
วิชัย โปรษยะจินดา

Article

PDF

ความเร็วกระแสชักนำประสาทสั่งการของคนไทย
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ and ไพรัช วิเชียรเกื้อ

Case Report

PDF

สมองอักเสบจากเชื้อ Herpes Simplex รายงานผู้ป่วยสองราย
อังคณา อินทรโกเศศ and จเร ผลประเสริฐ

Review Articles

PDF

Indomethacin ในการรักษา Glomerulonephritis
วิศิษฎ์ สิตปรีชา

PDF

ทัศนคติของแพทย์ต่อภาพรังสีทรวงอก
เฉลียว ปิยะชน and บุญเที่ยง ศีติสาร

PDF

ยาแก้ปวด
จรัส สุวรรณเวลา

Special Article

Other

PDF

ผู้ป่วยที่มีความดันในกะโหลกศีรษะสูง
จรัส สุวรรณเวลา and ประสาน ต่างใจ

PDF

สอบการเรียนรู้
เฉลิม วราวิทย์ and มาลี พูลคลองตัน

PDF

ตอบปัญหารักษาโรคเบาหวาน
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

PDF

ตอบปัญหาสิวหัวช้าง
ประกิต จีระแพทย์

PDF

ทำอย่างนี้ผิดหรือไม่
ถวัลย์ อาศนะเสน

PDF

ปฤษณาภาพรังสี
เฉลียว ปิยะชน