Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

ผลของน้ำมันระเหยต่อระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ อารมณ์ และเวลาปฏิกิริยา: การศึกษาแบบสุ่มไขว้กลุ่ม

Year (A.D.)

2019

Document Type

Thesis

First Advisor

Chanida Palanuvej

Second Advisor

Vorasith Siripornpanich

Third Advisor

Winai Sayorwan

Faculty/College

College of Public Health Sciences (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)

Degree Name

Doctor of Philosophy

Degree Level

Doctoral Degree

Degree Discipline

Public Health Sciences

DOI

10.58837/CHULA.THE.2019.489

Abstract

The odors of essential oils used to cure various symptoms refer to aromatherapy. The effects of inhaled essential oil on humans are therapeutically effective due to both the psychological and physiological effects. A large body of previous studies have been conducted on the effects of essential oil inhalation. However, the studies conducted on the effects on central nervous system and reaction time task are still lacking. Thus, the purpose of this study was to evaluate the effects of selected essential oils including neroli oil (Citrus aurantium Linn.), cinnamon leaf oil (Cinnamomum zeylanicum Blume), and rice paddy herb oil (Limnophila aromatica Merr.) on central nervous system (brain wave activity), autonomic nervous system (heart rate, blood pressure, respiratory rate, skin temperature), emotional states and reaction time. This study was an experimental study with a randomized crossover design. Individuals who volunteered to participate in this study submitted a written consent form before participating in the study. Seventy-two healthy volunteers were recruited from general public and assigned into 3 sessions (24 participants/session) based on these 3 essential oils administered in this study using a simple random sampling method enclosed in envelopes. All the participants received 2 interventions (essential oil and carrier oil) separated by a 1-week washout period. The essential oil and the sweet almond oil were administered while ANS parameters were recorded using BIOM7000 Patient Monitor. Nicolet EEG v32 was used to record brain activities and the self-evaluated questionnaire on emotional states in Thai version of The Geneva Emotion and Odor Scale was used to measure the subjective feelings of the participants. The participants were instructed to rapidly complete the simple and choice reaction tasks on computer screen by the Deary-Liewald reaction time program. Data were analyzed using paired t-test. A value of p < 0.05 was considered statistically significant. After the neroli oil inhalation, the participants felt more relaxed, romantic and less stressed. After the cinnamon leaf oil inhalation, the participants felt more relaxed, calmer and less stressed. After the rice paddy oil inhalation, the participants felt more relaxed. All 3 essential oils had statistically significant attenuated effects on ANS parameters. Neroli essential oil increased theta, and alpha waves as well as decreased beta wave. Cinnamon leaf oil increased alpha wave and decreased beta wave. Rice paddy herb oil decreased theta wave but increased alpha wave. The neroli essential oil and the rice paddy herb oil statistically significantly decreased the time spent on the simple reaction time tasks. The cinnamon leaf oil tended to reduce the time spent on the simple reaction time tasks. All 3 essential oils had no significant effects on correct answers as well as the response times for the choice reaction time tasks. The inhalation of neroli oil, cinnamon leaf oil, and rice paddy herb oil could induce the relaxing effects on autonomic nervous system, positive emotional states and the relaxation of brain state.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

สุคนธบำบัดหมายถึงการใช้กลิ่นของน้ำมันระเหยมาใช้รักษาอาการต่าง ๆ ของร่างกาย การสูดดมน้ำมันระเหยนั้นมีประสิทธิผลในการรักษามนุษย์ทั้งในด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา ถึงแม้ว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสูดดมน้ำมันระเหยที่ผ่านมามีจำนวนมาก แต่ยังขาดการศึกษาผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและเวลาปฏิกิริยา ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำมันระเหย ได้แก่ น้ำมันดอกส้ม (Citrus aurantium Linn.) น้ำมันใบอบเชย (Cinnamomum zeylanicum Blume), และน้ำมันผักแขยง (Limnophila aromatica Merr.) ที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลาง (คลื่นสมอง) ระบบประสาทอัตโนมัติ (อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการหายใจ และอุณหภูมิผิวหนัง) สภาวะอารมณ์และเวลาปฏิกิริยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มไขว้กลุ่ม อาสาสมัครทุกคนได้แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้าร่วมการวิจัย อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 72 คน ที่เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับการคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปและถูกแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง (อาสาสมัคร 24 คนต่อชุดการทดลอง) โดยแต่ละชุดแบ่งตามน้ำมันระเหยจำนวน 3 ชนิด ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายโดยการจับฉลาก อาสาสมัครแต่ละคนจะได้ดมน้ำมัน 2 ชนิด (ได้แก่น้ำมันระเหยและน้ำมันอัลมอนด์ซึ่งใช้เป็นน้ำมันพา) โดยเว้นระยะห่างกัน 1 สัปดาห์ ขณะที่ให้ดมน้ำมันแต่ละชนิดอาสาสมัครจะถูกบันทึกคลื่นสมองของระบบประสาทส่วนกลาง โดยเครื่อง Nicolet EEG v32 ถูกบันทึกพารามิเตอร์ต่างๆของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเครื่องวัดสัญญาณชีพรุ่น BIOM7000 ให้อาสาสมัครทำแบบสอบถามประเมินตนเองของ Geneva Emotion และ Odor Scale ในฉบับภาษาไทยเพื่อวัดสภาวะอารมณ์และความรู้สึกต่อกลิ่นของอาสาสมัคร ศึกษาผลของเวลาปฎิกิริยาด้วยโปรแกรม Deary-Liewald วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า หลังจากสูดดมน้ำมันดอกส้ม อาสาสมัครมีความรู้สึกผ่อนคลายและโรแมนติกเพิ่มขึ้นในขณะที่มีความรู้สึกเครียดลดลงด้วย หลังจากการสูดดมน้ำมันใบอบเชยอาสาสมัครรู้สึกผ่อนคลายสงบเพิ่มขึ้นและเครียดลดลง หลังจากสูดดมน้ำมันผักแขยงอาสาสมัครรู้สึกผ่อนคลายเพิ่มขึ้น ในด้านพารามิเตอร์ของระบบประสาทอัตโนมัติของน้ำมันระเหยทั้ง 3 ชนิด พบว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลต่อระบบประสาทส่วนกลางพบว่า น้ำมันดอกส้มทำให้คลื่นทีต้าและคลื่นแอลฟ่าเพิ่มขึ้น คลื่นเบต้าลดลง น้ำมันใบอบเชยทำให้คลื่นแอลฟ่าเพิ่มขึ้นและคลื่นเบต้าลดลง น้ำมันผักแขยงทำให้คลื่นแอลฟ่าและธีต้าเพิ่มขึ้น น้ำมันดอกส้มและน้ำมันผักแขยงสามารถลดเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ น้ำมันใบอบเชยลดเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายได้แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ น้ำมันระเหยทั้ง 3 ชนิด ไม่มีผลต่อเวลาปฏิกิริยาแบบมีตัวเลือกได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การสูดดมน้ำมันดอกส้ม น้ำมันใบอบเชยและน้ำมันผักแขยงสามารถกระตุ้นให้เกิดการผ่อนคลายต่อระบบประสาทอัตโนมัติ สภาวะอารมณ์เชิงบวกและการผ่อนคลายของสมอง

Included in

Public Health Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.