Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยที่มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

Year (A.D.)

2019

Document Type

Thesis

First Advisor

Pataporn Sukontamarn

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

Master of Arts

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Korean Studies

DOI

10.58837/CHULA.THE.2019.324

Abstract

The spread of Coronavirus (COVID-19) temporarily stops the global travelling which decreases almost 100 percent of the tourists' number. The situation directly affects Thai tourism industry which is one of the significant industries in Thailand that generates large amount of income each year. This is because Thailand is very popular among international tourists, especially Korean tourists, Korea is ranked one of the top five countries base on the number of tourists entering Thailand with more than a year annd Korean tourists spend more than 80,000 million baht each year. There is a variety of services in Thailand for Korean tourists, so during the spread of COVID-19, many businesses in tourism industry faces with severe impact. Thus, this research aims to study the effects of COVID-19 towards Thai tourism businesses which aim at Korean tourists. The research uses an in-depth interview on the related business groups in order to find the effects on and problems faced by, their businesses, and the strategies they use during the crisis. Additionally, the research aims to find the solutions to restore Thai tourism industry after the crisis. The result illustrates that there are different effects toward each type of business, but most of them face with an insufficient income to run the business due to the disease prevention and control measures. Each business has different strategies to cope with the problems, most businesses decide to decrease their cost, such as employees' salary, while trying to increase their income. The tourism industry needs help and support from both government and private sectors on finance and policies which will help them to compete with other countries by increasing public relations and stability in order to accelerate confidence and encourage tourists to return quickly.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางของผู้คนทั่วโลกต้องหยุดชะงักชั่วขณะ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเกือบจะ 100% จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญและสร้างรายได้จำนวนมาก ประเทศไทยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยปีละกว่า 1.8 ล้านคน สร้างมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท ติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ซึ่งมีธุรกิจการท่องเที่ยวหลากหลายที่ตอบสนองการใช้บริการของนักท่องเที่ยวเกาหลี ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาด กลุ่มธุรกิจดังกล่าวที่มีจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่องผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยที่มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบและปัญหาหลักที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจ และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการธุรกิจระหว่างการเกิดวิกฤต อีกทั้งยังเพื่อที่จะระบุวิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังผ่านวิฤตการณ์ครั้งนี้ ทำให้ได้ผลลัพธ์ว่า ผลกระทบที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับนั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่นั้นคือการขาดรายได้หลักในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ในส่วนของกลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้นั้นก็แตกต่างกันตามลักษณะของการให้บริการของธุรกิจ แต่ส่วนใหญ่เลือกใช้วิธีการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน เช่นค่าจ้างบุคลากร และหาวิธีเพิ่มรายได้ ในส่วนของวิธีแก้ไขปัญหานั้น จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในด้านการเงินและนโยบายต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ การเร่งสร้างความมั่นใจและกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวโดยเร็ว

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.