Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

การประเมินวัฏจักรสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตปลากระป๋องในประเทศไทย

Year (A.D.)

2022

Document Type

Thesis

First Advisor

Manaskorn Rachakarakij

Faculty/College

Graduate School (บัณฑิตวิทยาลัย)

Degree Name

Master of Science

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Hazardous Substance and Environmental Management

DOI

10.58837/CHULA.THE.2022.185

Abstract

The canned fish industry is one of the world's most popular exports in Thailand. Moreover, the canned seafood industry ranks fourth in terms of energy consumption, which compares to all industry group (Wiriyatangsakul, 2021). Commercial competitiveness, on the other hand, must be improved because of the competitive conditions in the global market. Thus, this study evaluates the environmental performance of a factory in Samut Sakhon, Thailand, using Life Cycle Assessment (LCA) with Gate-to-Gate approach and setting functional unit by 1 ton fresh fish entering to process. The study used the SimaPro LCA application with the CML 2 baseline 2000 method, which covers ten impact categories. The result of LCA showed that human toxicity (3,800 kg 1,4-DB eq/ FU), global warming (2,470 kg CO2 eq/ FU), marine aquatic ecotoxicity (24,100 kg 1,4-DB eq/ FU), freshwater aquatic ecotoxicity (22.5 kg 1,4-DB eq/ FU), and terrestrial ecotoxicity (2.72 kg 1,4-DB eq/ FU) were found to have the greatest environmental impacts from 10 categories. Those categories are caused by packaging and steam consumption by 49% and 48%, respectively. Therefore, this study utilized clean technology to assess technical, economic, and environmental feasibility in order to prioritize resource consumption and propose options. The result showed that packaging, steam and water consumption were prioritized in the top three of CT, which was consistent with the LCA results except for water consumption. The following are some options for reducing packaging, water, and steam consumption: Use of packaging as primary packaging (glass, plastic, and recycled material) has the potential to reduce the environmental border to air by approximately 95% and the environmental border to water by 40 to 50%. (J. Laso, 2016). Steam consumption options are using biomass residue as a secondary combustion material in the production of steam could reduce CO2 eq by 38,308 kg CO2 eq/year, using wood pellet biomass could reduce CO2 eq by up to 33,311 kg CO2 eq/year, and improving boiler combustion by installing oxygen detectors could reduce CO2 eq by up to 19,149 kg CO2 eq/year. Water consumption options are reusing water in washing can packaging could reduce CO2 eq up to 2,003 kg CO2 eq/year, and Installing water high-pressure cleaner for washing floor could reduce CO2 eq up to 1,698 kg CO2 eq/year.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

อุตสาหกรรมปลากระป๋องเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญมากในประเทศไทยและเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเป็นอันดับ4 เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ (Wiriyatangsakul, 2021) ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมปลากระป๋องในไทยควรมีการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก งานวิจัยนี้จึงทำการประเมิณวัฏจักรชีวิตสิ่งแวดล้อมโรงงานปลากระป๋องในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย ทำการประเมินโดยมีขอบเขตในการทำวิจัยแบบ Gare to Gate และมีหน่วยการทำงาน (Functional Unit) เท่ากับ 1 ตันปลาสดเข้าระบบ โดยประเมินวัฏจักรสิ่งแวดล้อมด้วยโปรแกรม Simapro ด้วยวิธี CML 2 baseline 2000 ครอบคลุมทั้ง 10 ผลกระทบ ผลการประเมินพบว่า ความเป็นพิษต่อมนุษย์มีค่าเท่ากับ 3,800 kg 1,4-DB eq/ FU, การทำให้โลกร้อน มีค่าเท่ากับ 2,470 kg CO2 eq/ FU, ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำเค็มมีค่าเท่ากับ 24,100 kg 1,4-DB eq/ FU, การก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำจืดมีค่าเท่ากับ 22.5 kg 1,4-DB eq/ FU และความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ทางบกมีค่าเท่ากับ 2.72 kg 1,4-DB eq/ FU ผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ 49 % และการใช้ไอน้ำ 48% ดังนั้น จึงนำหลักการเทคโนโลยีสะอาดทำการประเมินทั้งเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดลำดับปัญหาในการลดการใช้ทรัพยากรและหาแนวทางแก้ไข ผลการศึกษาพบว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ การใช้น้ำ และการใช้ไอน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินวัฎจักรสิ่งแวดล้อม ยกเว้นการใช้น้ำ โดยแนวทางการปรับปรุงการในการใช้บรรจุภัณฑ์คือใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลแทน ซึ่งสามารถลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้ แนวทางการแก้ปัญหาด้านไอน้ำคือการลดปริมาณไม้จากการผลิตไอน้ำสามารถทำได้โดยนำถ่านไม้มาผสมกับชานอ้อยและกากน้ำตาล ซึ่งทำให้สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 38,308 kg CO2 eq ต่อปี การใช้เชื้อเพลิงอัดเม็ดที่มีค่าความชื้นต่ำแทนการใช้ไม้ยางพาราท่อน สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 33,311 kg CO2 eq ต่อปี และการติดตั้งเครื่องวัดออกซิเจนเพื่อควบคุมการเผาไหม้สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 19,149 kg CO2 eq ต่อปี แนวทางการแก้ปัญหาการใช้น้ำคือนำน้ำจากกระบวนการล้างกระป๋องมาใช้ใหม่ในกระบวนการสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2,003 kg CO2 eq ต่อปี และการติดตั้งที่ฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างทำความสะอาดไลน์การผลิตสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1,698 kg CO2 eq ต่อปี

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.