Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาสำหรับการบริหารโครงการลงระบบอีอาร์พี/ซอฟต์แวร์

Year (A.D.)

2020

Document Type

Thesis

First Advisor

Parames Chutima

Faculty/College

Faculty of Engineering (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

Department (if any)

The Regional Centre for Manufacturing Systems Engineering (ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต)

Degree Name

Master of Engineering

Degree Level

Master's Degree

Degree Discipline

Engineering Management

DOI

10.58837/CHULA.THE.2020.174

Abstract

Presently, ERP/software consulting company has experienced in information gathering process from users in customer company which lead to insufficient to-be process development and vendor selection process. The unexpected results would be extra budget and high manual workload in organization. The possible root cause is uncleared procedure to proceed the project management in ERP/software implementation. The objective of this research is to develop the standard operating procedure for ERP/software project management of a consulting company concentrated in manufacturing industry in Thailand. The methodology starts with studying of competitors' approach from their websites. The ERP expert interview is the next step, 3 experts were interviewed to gain the key points of each process of the project. Finally, the focused group was executed to brainstorm and digest the information to create new procedure. The result shows that there are 3 phases of the project which are Pre-assessment, Assessment and Post-assessment phase. The most important phase is the assessment phase. The interview techniques were adapted into use which are the question list preparation, narrative analysis by letting user explain their daily operations, and whiteboarding to visualize the user's thought into easy figure and constructive processes. Having established new procedure, the reviews from ERP experts who used to be the stakeholder and experienced in another consulting firms are utilized to revise the procedure. Moreover, ERP experts evaluate that this standard operating procedure can be valid into actual use.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

ในปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาด้านระบบอีอาร์พี/ซอฟต์แวร์ประสบปัญหาในส่วนของการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานในระบบของบริษัทลูกค้า ส่งผลทำให้การออกแบบกระบวนการทำงานและกระบวนการเลือกระบบที่เหมาะสมในองค์กรลูกค้าไม่มีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เช่น เกิดงบประมาณมากกว่าที่วางแผนไว้ และเกิดการทำงานนอกระบบที่มากกว่าจำเป็น เป็นต้น โดยสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ คือ ขั้นตอนการทำงานในโครงการตั้งแต่ต้นจนจบไม่ชัดเจนและไม่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทที่ปรึกษาสำหรับการบริหารโครงการลงระบบอีอาร์พี/ซอฟต์แวร์ โดยเจาะจงที่กลุ่มบริษัทการผลิตในประเทศไทย โดยเริ่มจากศึกษาแนวทางการทำงานของบริษัทคู่แข่งจากเว็บไซต์ จากนั้นมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอีอาร์พีทั้งหมด 3 ท่าน เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติงานโดยรูปแบบเป็นการถามตอบแบบละเอียดผ่านชุดคำถาม และมีการนำข้อมูลมาเข้ากลุ่มวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาตรฐานปฏิบัติงานที่ครบถ้วน ผลลัพธ์ของงานวิจัยสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมตัว (Pre-assessment phase), ระยะเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Assessment phase) และระยะส่งมอบงาน (Post-assessment phase) โดยระยะที่สำคัญคือ ระยะเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้มีการนำเทคนิคการสัมภาษณ์มาใช้ในช่วงเวลาการสัมภาษณ์ด้วย ได้แก่ การเตรียมชุดคำถามทั่วไปที่ต้องเพื่อใช้ถามผู้ใช้งานในระบบ การให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายการทำงานในปัจจุบันเพื่อรับฟังปัญหาและวิธีที่ผู้ใช้งานแก้ไขด้วยตนเอง และการใช้กระดานไวท์บอร์ดช่วยในการสนับสนุนการสื่อข้อมูลของผู้ใช้ระบบให้ชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนมากขึ้น หลักจากพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ได้มีการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอีอาร์พีซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในฐานะลูกค้าและผู้ลงระบบ รวมทั้งยังเคยทำงานในบริษัทที่ปรึกษาแห่งอื่น เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น จากนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าสามารถนำมาตรฐานการปฏิบัตินี้ไปใช้งานได้ โดยหากพบขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์ให้บันทึกไว้และนำมาปรับปรุงในครั้งขั้นไป

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.