Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD)

Other Title (Parallel Title in Other Language of ETD)

ประสิทธิผลของการฝึกเทคนิคสัมผัสบำบัดในกลุ่มคนไข้ออทิสติก : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม

Year (A.D.)

2017

Document Type

Thesis

First Advisor

Surasak Taneepanichskul

Second Advisor

Suporn Apinuntavech

Faculty/College

College of Public Health Sciences (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข)

Degree Name

Doctor of Philosophy

Degree Level

Doctoral Degree

Degree Discipline

Public Health Sciences

DOI

10.58837/CHULA.THE.2017.517

Abstract

This randomized control trial study aimed to compare of effectiveness of healing touch technique in changing of behavior problem of autism patient between intervention group and control group of autistic children in Nonthaburi Autistic Center, Nonthaburi province. Data was collected by using a self-administered questionnaire from parent of autistic among 64 sampled (59 Male, 5 female) age of samples ranged from 13-26 years were included in this study. Binary logistic regression, Generalized Linear Model, and Generalized Estimating Equations were applied for the analysis.For main symptom of autistic, most of them were repetitive behavior and fixated interests 78.5% and 75.0% respectively. Lack of imaginative seemed to more proportion for male more than female 65.6% and 6.3% respectively. However, model variance explained in - 2Log Likelihood to goodness of fit test in two model for 7 independent variables for deficits in social-emotional reciprocity of autistic behavior (-2Log Likelihood= 135.230). The Hosmer and Lemeshow test to goodness for fit model divided by equal case to ten groups present Wald Chi-Square and P-value (15.846, 0.045) whereof chi-square was 15.846 while significance was 0.045 which more than 0.05 that mean this model is goodness for fit and reject null hypothesis. The omnibus test of model coefficients present in 3 value chi-square of Model, Block, and Step as follow: Model present in the model chi-square for hypothesis test (109.192) and value of significance = .000 thereby reject null hypothesis, Block chi-square was chance of value in -2LL for block of 7 independent variable was equal value in model chi-square, Step chi-square was the value of -2LL with changed on model create that coefficient of added variable in each step of two model in parent used healing touch technique and parent use usual care accordingly Model, Block, and Step were equal value of Chi-square.

Other Abstract (Other language abstract of ETD)

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของเทคนิคการรักษาด้วยการสัมผัสในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้ป่วยออทิสติกระหว่างกลุ่มแทรกแซงกับกลุ่มควบคุมกลุ่มเด็กออทิสติกในศูนย์ออทิสติกนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ผู้ป่วยเด็กออทิสติกในกลุ่มตัวอย่าง 64 ราย (ชาย 59 คนชายหญิง 5 ราย) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยตนเอง อายุของกลุ่มตัวอย่างมีตั้งแต่ 13-26 ปีที่รวมอยู่ในการศึกษาครั้งนี้ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกแบบไบนารีโมเดลเชิงเส้นทั่วไปและสมการประมาณการโดยรวมถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับอาการหลักของออทิสติกพบว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซ้ำซ้ำ ถึงร้อยละ 78.5 และ 75.0 ตามลำดับ การขาดความคิดสร้างสรรค์ของผู้ชายมากกว่าเพศหญิง 65.6% และ 6.3% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามรูปแบบความแปรปรวนสามารถอธิบายได้ด้วยโมเดล - 2Log ของรูปแบบการทดสอบที่เหมาะสมของสองโมเดล สำหรับตัวแปรที่เป็นอิสระ 7ตัว ที่เกี่ยวข้องกับการขาดสมดุลทางอารมณ์ร่วมกันทางสังคมและอารมณ์ของพฤติกรรมออทิสติก (-2Log Likelihood = 135.230) การทดสอบแบบ hosmer และ lemeshow เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับแบบจำลองที่เหมาะสมโดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 10 กลุ่มที่แสดงค่า Wald Chi-Square และ P-value (15.846, 0.045) ที่ค่าไคสแควร์เท่ากับ 15.846 ในขณะที่ค่านัยสำคัญเท่ากับ 0.045 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงถึงความเหมาะสมที่พอดีเพื่อใช้ในการปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นเท็จ การทดสอบแบบ omnibus ของค่าสัมประสิทธิ์ของรูปแบบที่มีอยู่ในไคสแควร์ 3 ค่าของแบบจำลองบล็อกและขั้นตอนดังต่อไปนี้: แบบจำลองที่มีอยู่ในแบบไคสแควร์สำหรับการทดสอบสมมุติฐาน (109.192) และค่านัยสำคัญ = .000 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐาน chi-square เป็นโอกาสของค่าใน -2LL สำหรับ block ของตัวแปรอิสระ 7 ตัวมีค่าเท่ากันในรูปแบบไคสแควร์ Step chi-square คือค่า -2LL ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบสร้างสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเสริมในแต่ละขั้นตอนของสอง โมเดลในผู้ปกครองที่ใช้เทคนิคการนวดสัมผันและผู้ปกครองที่ใช้การดูแลผู้ป่วยตามปกติ ค่าของ Model , Block, Step จะให้ค่าทางสถิติที่เท่ากันของการทดสอบด้วยค่าไคสแควร์

Included in

Public Health Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.