•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2018-06-01

Abstract

บทความนี้นำเสนอการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการอำนวยความ สะดวกทางการค้าและการขนส่งข้ามแดนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเสนอแนะ นโยบายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งข้ามแดน มีขอบเขตศึกษาครอบคลุม 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้า การขนส่งสินค้าข้ามแดนและ ผ่านแดน โดยเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนด้านองค์กรภาครัฐ ตั้งองค์การ "คณะกรรมการการอำนวย ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศแห่งชาติ" (National Trade and Transport Facilitation Committee) เพื่อบูรณาการการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งระหว่าง ประเทศ รวมทั้งการค้าและการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพภายใต้ การทำงานที่เป็นหุ้นส่วนเชิงพันธมิตรระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทย และ 2) เสนอผลการสำรวจ และวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในการค้าและการขนส่งทางบกระหว่าง ไทยกับเมียนมา และเสนอกลยุทธ์เพื่อยกระดับโอกาสและขีดความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่เป็นทั้งผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ให้บริการในการเข้าไปลงทุนขยายธุรกิจ ของตนในประเทศเมียนมา

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2018.1.3

First Page

52

Last Page

75

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.