•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2018-06-01

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมการพัฒนา โอกาส และความท้าทายของ การประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทย ผลกระทบจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนที่มีผลต่อกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น และแนวทางของภาครัฐและเอกชนไทยในการ พัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นสำคัญใน การพัฒนากิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นของไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบ ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของ ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน แรงงาน และเทคโนโลยี การพัฒนาการ ทำการตลาดเชิงรุก การสร้างความยุติธรรมในการแข่งขันภายในประเทศ การส่งเสริมการขยายธุรกิจไทย ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2018.1.2

First Page

35

Last Page

51

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.