•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2016-06-01

Abstract

ในปัจจุบันการจัดเส้นทางสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีแนวทางการวิเคราะห์อย่างเป็น ระบบ และไม่มีแนวคิดทางทฤษฎีประยุกต์ต่อการปฏิบัติงานจริง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากรอบแนวคิดการจัดเส้นทางสายตรวจรถจักรยานยนต์ของงานป้องกันและปราบปราม สถานี ตำรวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีประชากรเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบในส่วนงานการวิเคราะห์จัด เส้นทางสายตรวจรถจักรยานยนต์ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้กำกับการ, รองผู้กำกับการ และสารวัตร ป้องกันและปราบปราม การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์การจัดเส้นทางสายตรวจเป็นเครื่องมือการ เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้เสนอกรอบ แนวคิดการจัดเส้นทางสายตรวจรถจักรยานยนต์กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี ซึ่ง เป็นกรอบแนวคิดที่แสดงโครงสร้างการวางแผนการจัดการเส้นทางด้วยการประยุกต์แนวคิดปัญหา การเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) และวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อใช้เป็นแนวทางและเกิดประโยชน์ต่อการใช้จัดเส้นทางสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาย ตรวจรถจักรยานยนต์อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมจุดการตรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารจัดการเส้นทางสายตรวจ และสนับสนุนการลดจำนวนอาชญากรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2016.1.2

First Page

30

Last Page

42

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.