•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

สหรัฐอเมริกานับเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย นับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 ในปี พศ. 2544 สหรัฐอเมริกาได้ ประกาศใช้มาตรการป้องกันการก่อการร้ายที่มากับตู้สินค้าที่ขนส่งทางทะเล ได้แก่ มาตรการความปลอดภัยของตู้สินค้า (CSI) มาตรการ 24 Hours Rule มาตรการความร่วมมือทางการค้าผ่านศุลกากรเพื่อต่อการก่อการร้าย (C-TPAT) มาตรการเหล่านี้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain security) ตั้งแต่การผลิตสินค้า การขนส่งสินค้า จนถึงผู้ บริโภคในสหรัฐอเมริกา มาตรการเหล่านี้ทำให้ การขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยต้องปรับตัวอย่างมากต่อการกำหนด มาตรการและวิธีการตรวจสอบตู้สินค้าที่เข้า/ออกจากประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของตู้ สินค้าที่ขนส่งจากประเทศไทยไปยังนานาประเทศ

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2015.1.8

First Page

93

Last Page

108

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.