•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2015-01-01

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปโซ่อุปทานของลานเทปาล์มน้ำมันในลุ่มน้ำปากพนัง ด้วยการ วิจัยเชิงสำรวจ โดยการวิเคราะห์จากผังการไหล (Flow Analysis) ในรูปแบบของ Mapping the Supply Chain ซึ่งผล วิจัยพบว่า โซ่อุปทานของลานเทปาล์มน้ำมันในแต่ละอำเภอในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังของลานเทมีช่องทางการไหลที่ คล้ายคลึงกันและพบปัญหาในการส่วนของคุณภาพและปริมาณผลผลิตส่งผลต่ออำนาจการต่อรองที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้องภายในโซ่อุปทาน

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2015.1.2

First Page

12

Last Page

20

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.