•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Articles

PDF

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมต่อเรือ
ประมวล สุธีจารุวัฒน, วันชัย มีชาติ, พิษณุ คนองชัยยศ, สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล, and วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย

PDF

โครงการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือแบบครบวงจร
วันชัย มีชาติ, สุมาลี สุขตานนท์, สุภัตรา โล่วัชระกุล, สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์, ประมวญ บุณยะปาน, เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์, ศักดา ธนิตกุล, เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, and สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง

PDF

โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ
ประมวล สุธีจารุวัฒน, วันชัย มีชาติ, พิษณุ คนองชัยยศ, สุภารัตน์ ตันทนงศักดิ์กุล, and วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย

Editorial

PDF

บทบรรณาธิการ
ประมวล สุธีจารุวัฒน