•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2009-07-01

Abstract

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ในปัจจุบันถือเป็นกิจกรรมหลักที่มีความ สำคัญและมีบทบาทอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม เพราะการจัดการที่มี ประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีองค์กรที่มีสินค้าหลากหลายชนิดจะทำให้การจัดการสินค้าคงคลังมีความ ยากลำบากมากขึ้นจึงต้องอาศัยการจัดการฐานข้อมูลและการจัดการสินค้าคงคลัง ให้ถูกต้องตามหลักการด้วยงานวิจัยขึ้นนี้ศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท กรณีศึกษาซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านเคมีเพื่อการเกษตรและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ซึ่งพบว่าปัญหาที่สำคัญคือปัญหาการใช้ข้อมูลได้แก่ การบันทึก การค้นหาข้อมูล สินค้าและขาดการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บางครั้งจำนวนสินค้า คงคลังมีปริมาณสูงกว่ายอดขายหรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้สูญเสีย โอกาสการขายสินค้าแก่ลูกค้าได้ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลัง ของบริษัทกรณีศึกษา ด้วยการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บสืบค้น และวางแผนสินค้าคงคลังให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกและรวดเร็วด้วยโปรแกรม สำเร็จรูป "ไมโครซอฟท์ แอ็กเซส'' (Microsoft Access) ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบ จัดการข้อมูลแบบง่าย โดยมีส่วนที่เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีความสามารถ ในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและ การเขียนคำสั่งเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานจริงมากที่สุด และประยุกต์ใช้ทฤษฏีการควบคุมสินค้าคงคลังด้วยนโยบายสินค้าคงคลังแบบ ต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มียอดขายสูงโดยโปรแกรมดังกล่าวมีส่วนเพิ่มเติมในการ คำนวณปริมาณสินค้าคงคลังสำรองและจุดสั่งซื้อที่สามารถช่วยลดระดับการลงทุน ในสินค้าคงคลังและลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงส่งผลให้องค์กรมีผลประกอบการ ที่ดีขึ้น ด้วยผลจากการพัฒนาโปรแกรมชุดนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการบันทึก การสืบค้น และการประมวลผลข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง อีกทั้งสามารถเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปประยุกต์ ใช่ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟท์แวร์ราคาสูง ทำให้ธุรกิจ สามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยปริมาณสินค้า คงคลังที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2009.2.4

First Page

43

Last Page

53

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.