•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2009-07-01

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือเพื่อประเมินศักยภาพในการแข่งขันระหว่าง เขตปลอดอากรของประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์จาก 4 ปัจจัยคือ สิทธิประโยชน์ สำหรับเขตปลอดอากร ตำแหน่งทางด้านกายภาพ/ภูมิศาสตร์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการอำนวยความสะดวกทางด้านขั้นตอนในการดำเนินพิธีการของกรมศุลกากร โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทตัวอย่าง เพื่อทำการเปรียบเทียบความเหมาะสม ของการเลือกใช้คลังสินค้าจากปัจจัยดังกล่าว ผลจากการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการ ทำการตัดสินใจในเรื่องการลงทุนจากปัจจัยอื่นนอกจากสิทธิประโยชน์ ประเทศไทย มีความได้เปรียบในเรื่องของจุดที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สิงคโปร์อาศัยความได้เปรียบจากเส้นทางการขนส่งสินค้าทางนํ้าและมีการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายในคลังสินค้านั้น ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและไทยมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า ทำให้เสียเปรียบในเรื่องของการลดระยะเวลาทางด้านโลจิสติกส์

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2009.2.3

First Page

30

Last Page

42

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.