•  
  •  
 

Journal of Transportation and Logistics (TRANSLOG)

Publication Date

2009-07-01

Abstract

การวิจัยนี้เป็นผลงานส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กที่เหมาะสม การศึกษานี้ดำเนินการรวมรวบข้อมูลทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ทั้งผู้ผลิตและผุ้ค้ารวมทั้งหน่วยงานทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขนส่งเหล็กในทุกรูปแบบทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนำเสนอแนะทางการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งและแนวทางการปรับปรุงการขนส่ง

DOI

10.58837/CHULA.TRANSLOG.2009.2.1

First Page

7

Last Page

19

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.