•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ประมาณกันว่าในโลกนี้มีเชื้อราอยู่ประมาณ 50,000 ชนิด โดยพบได้ทั่ว ๆ ไป เมื่อก่อนนี้ก็รู้จักแต่ว่าเชื้อราสามารถให้ปฏิชีวนะสาร (antibiotics) ที่เป็นประโยชน์ ต่อมนุษย์ กล่าวคือ ช่วยทำลายพวกเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1960 มีผู้พบว่า เชื้อราที่พบขึ้นในอาหารที่เก็บไว้นาน ๆ เช่น Aspergillus flavus นั้นสามารถ ให้ metabolites ที่เป็นพิษ และเป็นสารทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างแรงในสัตว์ (highly toxic and carcinogenic) สารพิษนี้มีชื่อว่า Aflatoxins ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านนี้ กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะในสัตว์เท่านั้น เพราะสารนี้สามารถทำให้เกิดโรคในคนได้ จากการค้นพบใหม่ ๆ ทำให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นว่า เชื้อราตัวอื่น ๆ นอก เหนือจาก A.flavus ก็สามารถให้สารพิษต่าง ๆ ได้เช่นกัน สำหรับในเมืองไทยการศึกษา โรคพิษจากเชื้อราอย่างจริงจังในสัตว์เศรษฐกิจนั้น พูดได้ว่าแทบจะไม่มีเลย ที่กล่าวเช่นนี้มี ได้หมายความว่าจะไม่มีสัตว์ที่ตาย หรือเกิดโรคจากพิษของเชื้อราในเมืองไทยเลย ทั้งนี้ เพราะเหตุที่ว่าประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับเชื้อรามาก กล่าวคือเป็นประเทศที่อยู่ใน เมืองร้อน มีความชื้นสูง การเก็บเกี่ยวพืชผลและการเก็บรักษาอาหาร ยังไม่ได้อยู่ในมาตร ฐานที่ดีนัก จึงขอกล่าวถึงพิษของเชื้อรา (mycotoxins) เพื่ออาจได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีวิชา ชีพและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสัตว์เศรษฐกิจได้ตามสมควร

First Page

127

Last Page

143

COinS