•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

โรคบางวัวเป็นโรคระบาดในเป็ดที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสมบัติของไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคบางวัวแตกต่างกับคุณสมบัติของไวรัสที่ทําให้เกิดโรค Duck Plague หลายประการ จึงทําให้เชื่อว่า ไวรัสของโรคบางตัวเป็นคนละชนิดกับไวรัสของโรค Duck Plague ถ้าไวรัสของโรคบางวัวเป็น Strain หนึ่งของไวรัส Duck Plague แล้ว คุณสมบัติของไวรัสทั้งสองควรจะเหมือนกัน ส่วนอาการและวิการอาจจะแตกต่างกันออกไปได้

First Page

15

Last Page

24

COinS