•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

สุนัขที่แสดงอาการของ Intervertebral disc syndromes เนื่องจาก calcified intervertebral disc ที่บริเวณระหว่างกระดูกสันหลัง ส่วนซี่โครงตอนท้าย และที่ระหว่างกระดูกสันหลังส่วนเอวตอนต้นพบว่าการใช้ ul- trasound ช่วยในการรักษาควบคู่กับการใช้ยาบํารุงประสาทสามารถช่วยให้สุนัขใช้ ขาหลังทั้งสองเดินได้ปรกติ ช่วงระยะเวลาที่ช่วยให้เดินได้ดีอย่างน้อยที่สุด 5 เดือน จนถึงไม่แสดงอาการของการใช้ขาหลังผิดปรกติอีกเลยตั้งแต่การรักษาครั้งแรก

First Page

789

Last Page

799

COinS