•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

สุนัขพ่อพันธุ์ไทยหลังอานอายุ 18- 24 เดือน จำนวน 5 ตัว ถูกรีดเก็บน้ำเชื้อด้วยการกระตุ้นด้วยนิ้วมือรวม 80 ครั้ง โดยการรีดเก็บน้ำเชื้อแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ๆ ละ 20 ครั้ง คือ รีดเก็บน้ำเชื้อทุกวัน ทุก 2 วัน ทุก 3 วัน และทุก 4 วัน พบว่าช่วงเวลาของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อมีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำเชื้อเกือบทุกลักษณะ (P<0.05) ยกเว้น ปริมาตร การรีดเก็บน้ำเชื้อทุก 2 วัน มีผลทำให้ความเข้มข้นของตัวอสุจิและจำนวนตัวอสุจิ / การหลั่งน้ำเชื้อมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 0.153 ± 0.221 x 10 ตัว / มล. และ 1884.45 ± 1994.50 x 10 ตัว ตามลำดับ ส่วนความผิดปกติ ของตัวอสุจิและเปอร์เซ็นต์ตัวตายของตัวอสุจิพบน้อยที่สุดที่ช่วงเวลาการรีดเก็บน้ำเชื้อทุก 3 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยความผิด ปกติของตัวอสุจิ และเปอร์เซ็นต์ตัวตายของตัวอสุจิเท่ากับ 6.18 ± 2.68 และ 5.20 ± 3.03% ตามลำดับ สำหรับอัตรา การเคลื่อนไหวเฉพาะตัวของตัวอสุจิ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างการรีดเก็บทุก 2 วัน และทุก 3 วัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.75 ± 4.72 และ 87.75 ± 4.13 % ตามลำดับ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลา ของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อมีผลต่อคุณภาพน้ำเชื้อโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมของความถี่ในการรีดเก็บน้ำเชื้อสุนัขไทยหลังอานคือ รีดเก็บน้ำเชื้อทุก 2-3 วัน

First Page

43

Last Page

51

COinS