•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ศึกษาความสัมพันธ์ของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (P4) เอสตราไดออล (E2) และคอร์ติซอล (C) ที่มี ต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมพันธุ์ผสม 10 ตัว ด้วย Analysis of Variance และ Duncan's New Multiple Range Test จากผลการตรวจการตั้งท้องโดยการคลําผ่านทวารหนัก แบ่งโคออกได้เป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตัวคือ กลุ่ม ผสมติดและกลุ่มผสมไม่ติด วิเคราะห์ระดับโปรเจสเตอโรน เอลตราไดออล และคอร์ติซอลในซีรั่มของโคทั้ง สองกลุ่มในวันที่ 0 (วันที่ผสมเทียม), 4, 8, 12, 16, 20, 25 และ 41 หลังการผสมโดยวิธีเรดิโออิมมิวโนเอสเสย์ พบว่าโคกลุ่มที่ผสมติดมีระดับของโปรเจสเตอโรน และคอร์ติซอลสูงกว่าโคกลุ่มที่ผสมไม่ติด (P<0.05) โคทั้ง สองกลุ่มมีระดับโปรเจสเตอโรน ตำสุดในวันที่ 0 (P<0.05) ไม่พบว่ามีความแตกต่างของระดับเอสตราไดออล ระหว่างกลุ่มและในวันต่าง ๆ ที่ทําการศึกษา

First Page

27

Last Page

36

COinS