•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ศึกษาผลของการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดคลอแรมฟินิคอลและยาต้านจุลชีพซัลฟาไดเมธิลพัยริมิดีน-ไทรเมโธพริมต่อปริมาณการหลั่งของน้ำตาในสุนัข แบ่งสุนัขทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 ตัว กลุ่มที่ 1 ฉีดคลอแรมฟินิคอล เข้าใต้ผิวหนัง กลุ่มที่ 2 ฉีดซัลฟาไดเมธิล- พัยริมิดีน-ไทรเมโธพริม เข้าหลอดเลือดดำ ติดต่อกันเป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ ทําการวัด ปริมาณการหลั่งของน้ำตาในแต่ละวัน โดยถือว่าปริมาณน้ำตาที่วัดในวันแรกก่อนให้ยาเป็นปริมาณน้ำตาปกติ ผลของการศึกษาพบว่าปริมาณการหลั่งของน้ำตาจะลดลงจากค่าปกติ ในวันที่ 3-7 และจะกลับสู่ค่าปกติหลังให้ยา 14 วัน

First Page

161

Last Page

166

COinS