•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการศึกษาโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการในโคนมของศูนย์วิจัยและบํารุง พันธุ์สัตว์เชียงใหม่ โดย California Mastitis Test ทุกเดือนติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2528 ถึง เดือนกันยายน 2532 จากแม่โคจำนวน 89 ตัว ที่มีอายุระหว่าง 2 ปี 4 เดือน ถึง 10 ปี 4 เดือน ให้น้ำนมในช่วง 1 ถึง 18 เดือน ในแลคเตชั่นที่ 1 ถึง 7 ปริมาณน้ำนม 1.4-23.4 กก./วัน ปรากฏว่าอัตราการเกิดโรคในแม่โคฝูงนี้ตลอดระยะการศึกษา เท่ากับ 38.07% โดยช่วงฤดูหนาวจะมีอัตราการเกิดโรคสูงกว่าฤดูอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) และแม่โคที่ให้น้ำนมน้อยกว่า 5 กก./ตัว/วัน จะมีอัตราการเกิดโรคสูงกว่า แม่โคกลุ่มที่ให้น้ำนมมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P < 0.01) อัตราการเกิดโรคเต้านมอักเสบชนิดไม่แสดงอาการของแม่โคที่ให้น้ำนมในช่วงเดือนที่ 4-6 และแม่โคที่ให้น้ำนมช่วงเดือนที่ 7-9 จะสูงกว่ากลุ่มที่ให้น้ำนมในช่วงเดือนที่ 1-3 และ กลุ่มที่ให้น้ำนมนานกว่า 10 เดือนขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05) และสูงขึ้นตามอายุสัตว์ โดยในแลคเตชั่นที่ 6 มีอัตราการเกิดของโรคสูงสุดแตกต่างจากแลคเตชั่นอื่นอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.05)

First Page

123

Last Page

135

COinS