•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการพิสูจน์ไก่กระทงที่เป็นโรคทางระบบหายใจจำนวน 64 เล้า พบว่ามีเชื้อ อีเชอร์ริเชีย โคลัย เป็นสาเหตุของโรคจำนวน 54 เล้า และสาเหตุร่วมกันระหว่าง อี.โคลัย กับ มัยโคพลาสม่า กัลลิเซพติคม จำนวน 1 เล้า ไก่ที่เป็นโรคนี้ 81% จะมีอายุระหว่าง 25-32 วัน รอยโรคที่สำคัญคือการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ตับ และถุงลม โดยจะพบรอยโรค ที่ถุงลมได้บ่อยที่สุดคือ 95% รองลงไปคือที่ตับ และหัวใจคือ 85 และ 80% ตามลำดับ อัตรา การพบเชื้อ อี.โคลัย ที่ ถุงลม, ตับ, หัวใจ และปอด คือ 85, 75, 68, และ 43% ตามลำดับ

First Page

313

Last Page

330

COinS