•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการศึกษาหาความสัมพันธ์ของอายุ เพศ และฤดูกาลที่มีต่อระดับเอ็นซายม์ โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มของควาย ณ สถานีบํารุงพันธุ์สัตว์ จ.สุรินทร์ พบว่าค่าเฉลี่ยของ เอ็นชายมีโฆลีนเอสเทอเรส เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล อายุ และเพศ โดยที่ในฤดูฝน ควายมี ระดับเอ็นชายมีโฆลีนเอสเทอเรสสูงที่สุด รองลงมาในฤดูร้อนและฤดูหนาวตามลำดับ โดยเฉพาะในฤดูฝนควายที่มีอายุน้อยยังมีระดับเอ็นชายมีสูงกว่าควายอายุมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ทั้งในเพศผู้และเพศเมีย และควายเพศผู้ที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไปมีระดับ เอ็นซาย ต่ำกว่าควายเพศเมียที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) แต่ไม่พบว่ามีความแตกต่างของระดับของเอ็นซายมในควายเพศผู้และเพศเมียที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี

First Page

255

Last Page

262

COinS