•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การสารวจพยาธิ Sarcocystis ในหลอดอาหารของโคและกระบือจากโรงฆ่าสัตว์ ขององค์การอาหารสำเร็จรูป และโรงฆ่าสัตว์ของบริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์ จำกัด เขตพระโขนง รวมทั้ง 2 แห่งเป็นโค 328 ตัว กระบือ 211 ตัว ซึ่งในการตรวจใช้วิธีดูด้วยตาเปล่า ตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอและโดยการย่อย ในโคพบ Sarcocyst เมื่อ ดูด้วยตาเปล่า 2 ตัวอย่าง (0.61%) โดยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 57 ตัวอย่าง (17.38%) จากการย่อย 326 ตัวอย่าง ตัวอย่าง (99.39%) และจากการศึกษาทางจุลพยาธิวิทยาพบ S. cruzi มากกว่า S. hirsuta และ S. hominis ในกระบือพบซีสต์ขนาดใหญ่ (macrocyst) ซึ่งเป็นซีสต์ของ S. fustiformis เมื่อดูด้วยตาเปล่า 81 ตัวอย่าง (38.39%) โดยการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพบซีสต์ขนาดเล็ก (microcyst) ซึ่งเป็นซีสต์ของ S. Levinet 77 ตัวอย่าง (36.49%) และตรวจพบโดยการย่อยในทุกตัวอย่าง (100%) จะเห็นได้ว่าการติดพยาธิ Sarcocyst ในประเทศไทยมีอัตราสูงที่สุดทั้งในโคและกระบือ

DOI

10.56808/2985-1130.1510

First Page

319

Last Page

326

Share

COinS