•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ในการเลี้ยงปศุสัตว์ เมื่อวัว-ควายอายุ 8 เดือนขึ้นไปโรคพยาธิใบไม้ในตับ (F. gigantica) เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพราะจะทำให้ป่วย ตาย หรือเกิดความเสียหายแก่ผลผลิตด้านอื่น ๆ เป็นอย่างมาก โรคนี้พบได้ในทุกจังหวัดของภาคอีสาน แต่ไม่ทุกพื้นที่ ขึ้นกับการมีอยู่ของหอย Lymmaea auricularia ซึ่งเป็นโฮสท์กึ่งกลางของพยาธิ์ ความชุกของโรค โดยเฉลี่ยคือ 15.7% ในวัวและ 25.4% ในควาย โดยผันแปรไปตามพื้นที่จาก 0-85% พื้นที่ที่ มีแอ่งน้ำใหญ่มักมีความชุกของโรคสูงและมีความเสียหายรุนแรง จากการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคนี้ในภาคอีสานพบว่าแบบลักษณะของโรคพยาธิใบไม้ในตับในประชากรสัตว์เป็นวัฏ จักรสัมพันธ์กับฤดูกาล ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปสำหรับการให้ยาถ่ายพยาธิ์เพื่อควบคุมโรค

First Page

9

Last Page

22

COinS