•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การศึกษาคุณค่าทางอาหาร และประสิทธิภาพการย่อยได้ของอาหารชนิดต่าง ๆ ในแกะเพศผู้ จำนวน 5 ตัว โดยให้กินผักตบชวาสด หญ้าแห้ง และผักตบชวาผสมหญ้าแห้ง เปรียบเทียบกับระยะควบคุมที่ให้กินหญ้าสดและอาหารขึ้นเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง แร่ธาตุซีลีเนียม และโปรตีนหยาบในแกะที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสมดุลของซีลีเนียม และไนโตรเจนในร่างกาย ผลการวิเคราะห์พบว่าโปรตีนหยาบในผักตบชวามีค่าสูงใกล้เคียงกับหญ้าสดคือ 15.83±0.09 และ 12.27±0.06% ตามลำดับ หญ้าแห้งมีปริมาณโปรตีนหยาบต่ำที่สุดเพียง 3.49±0.09% ของวัตถุแห้งเท่านั้น ปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียมนั้นพบว่าในผักตบชวา หญ้าสด และ อาหารขึ้นมีระดับต่ำคือ 0.009±0.000, 0.018±0.000 และ 0.026±0.003 พีพีเอ็ม ตามลำดับ ส่วนหญ้าแห้งมีปริมาณที่สูงกว่าคือ 0.120±0.001 พีพีเอ็ม

First Page

391

Last Page

408

COinS