•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ศึกษาลักษณะการให้นมของโคนม เพศเมียในระยะการให้นมครั้งแรก จำนวนทั้งสิ้น 263 ตัว ซึ่งเกิดจากพ่อพันธุ์ 75% ขาวดำ จำนวน 11 ตัวของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์ ได้แก่ ลักษณะปริมาณน้ำนม (ก.ก.) เปอร์เซนต์ไขมัน ปริมาณไขมัน เปอร์เซนต์โปรตีน ปริมาณโปรตีน ปริมาณน้ำนมเฉลี่ยต่อวัน ปริมาณน้ำนมใน 305 วัน และเปอร์เซนต์ไขมันและโปรตีน ใน 305 วัน โดยเทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรแบบ multivariate analysis of covariance ควบคู่ไปกับการทำ univariate F - test และ Stepdown analysis พบ ว่าปีและฤดูกาลที่เก็บรวบรวมตัวเลขไม่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม แต่อายุของโคเมียที่ศึกษา และระยะการให้นมจริงมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำนม ปริมาณไขมัน และปริมาณโปรตีน อิทธิพลที่เกิดจากพ่อพันธ์พบความแตกต่างที่เปอร์เซนต์ไขมันและโปรตีน สำหรับข้อมูลที่ปรับเป็น วัน ได้ผลคล้ายคลึงกับข้อมูลชุดแรก แต่จะมีเฉพาะลักษณะเปอร์เซนต์โปรตีนใน 305 วัน เท่านั้น ที่มีความแตกต่างกัน จากการเรียงตามลำดับพ่อพันธุ์ที่สามารถให้ลูกโคที่มีปริมาณน้ำนมสูงสุด ได้แก่หมายเลข ( 155 พ่อพันธุ์ที่สามารถให้ลูกโคที่มีเปอร์เซนต์ไขมันสูงสุดคือ A 63 และ A 72 ส่วนลักษณะเปอร์เซนต์โปรตีนได้แก่ A 72

First Page

273

Last Page

284

COinS