•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ทำการเก็บและย้ายฝากตัวอ่อนสุกร โดยวิธีทางศัลยกรรมในสุกรตัวให้และสุกรตัว ภายหลังกระตุ้นด้วยสารประกอบของฮอร์โมน PMSG/HCG ในอัตราส่วน 400/200 ไอ ยู ผลการศึกษาพบว่าสุกรจำนวน 6 ใน 7 ตัว (85.7%) ไม่แสดงอาการเป็นสัดที่ 42 วัน ของการตั้งท้อง และสุกรจำนวน 4 ใน 7 ตัว (57.1%) แสดงอาการตั้งท้องที่ 84 วัน และคลอดลูกสุกร ปกติจำนวนทั้งสิ้น 22 ตัว หรือคิด เป็นเปอร์เซนต์การรอดของตัวอ่อนในสุกรคลอดเท่ากับ 40% ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ ย้ายฝากตัวอ่อนสุกรเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นได้ภายในฟาร์มสุกร การนำเทคนิคนี้ไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์สุกรและการป้องกันและการควบคุมโรคภายในฟาร์ม

First Page

227

Last Page

242

COinS