•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

จากการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนอหิวาต์เป็ด-ไก่ ระหว่างวัคซีนที่มีแอ็ดจิวแวนท์ และวัคซีนที่ไม่มีแอ็ดจิวแวนท์โดยวัคซีนทั้งหมดเป็นวัคซีนเชื้อตายฆ่าด้วยฟอร์มาลิน เปรียบเทียบกับวัคซีนของกรมปศุสัตว์และของเอกชนแห่งหนึ่ง โดยการตรวจหาแอนติบอดีไตเตอร์ (ใช้แอนติเจนเชื้อเป็น) และการทดสอบความคุ้มโรคผลปรากฏว่าวัคซีนส่วนใหญ่ได้แอนติบอดีหลัง จากฉีดวัคซีน 11 วัน และค่าเฉลี่ยของแอนติบอดีไตเตอร์ ซึ่งมีน้ำมันแร่จะสูงสุดคือ 58 และ วัคซีนผสมกับอลูมิเนียมฟอสเฟตจะมีไตเตอร์ต่ำสุดคือ 20 ในวันที่ 32 หลังฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวันที่ ฉีดเชื้อพิษทับ วัคซีนทุกชนิดจะให้ไตเตอร์เฉลี่ยต่ำกว่า 6

First Page

41

Last Page

49

Share

COinS