•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบหาความเป็นไปได้ในการ ผลิตน้ำเชื้อแพะและแกะแช่แข็ง โดยวิธีเดียวกันกับการแช่แข็งน้ำเชื้อโค ซึ่งผลิตที่ศูนย์ผสมเทียม กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ทําการรีดเก็บน้ำเชื้อพ่อและพันธุ์ผสม 2 ตัวโดยใช้ เอ.วี. รวม 20 ejaculates และพ่อแกะ 2 ตัว รวม 15 ejaculates นำน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้แต่ละครั้ง มาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปริมาตร ความเข้มข้น การเคลื่อนไหวหมู่ (mass activity) การเคลื่อนไหวของตัวอจิ (motility) แล้วเจือจางด้วยน้ำยาละลายไข่แดงทริส (Egg Yolk Tris) คํานวณให้มีปริมาณของตัวอสุจิ 200 ล้านตัวต่อปริมาตร 0.25 ลบ.ซม. แล้ว ทําการแช่แข็งโดยวิธีเดียวกันกับการแช่แข็งน้ำเชื้อโค จากการทดลองพบว่า น้ำเชื้อพ่อแพะและ แกะที่รีดเก็บได้มีปริมาตรเฉลี่ย 0.98 ± 0.31 ลบ.ซม. และ 0.78 ± 0.26 ลบ.ม. ความเข้มข้นของน้ำเชื้อเฉลี่ย 3,679 ± 1,061 x 10 ตัว/ลบ.ซม. และ 4,242 ± 885 x 106 ตัว/ลบ.ซม., เปอร์เซนต์การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิจากน้ำเชื้อที่รีดเก็บได้ (initial motility) เฉลี่ย 82.0 ± 9.0% และ 87.66 ± 5.3% เปอร์เซนต์การ เคลื่อนไหวของตัวอสุจิน้ำเชื้อแช่แข็งที่ละลายแล้ว (post thaw motility) เฉลี่ย 46.25 ± 11.0% และ 46.35 ± 8.3% จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า น้ำเชื้อพ่อแพะและพ่อแกะสามารถผลิตเป็นน้ำเชื้อแช่แข็งได้ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งโค ซึ่งคุณภาพจากการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถนำไปใช้ผสมเทียมได้

DOI

10.56808/2985-1130.1445

First Page

234

Last Page

239

Share

COinS