•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Volume 14, Issue 1 (1984) March, 1984

Articles

PDF

ค่าระดับ electrolyte ปกติในเลือดของกระบือปลักไทย
ปราณี ตันติวนิช and ไพวิภา สุทธิพงศ์

PDF

การตรวจปลาช่อนป่วยระหว่างเกิดโรคระบาดโดยการใช้กล้องจุลทัศน์อีเล็คทรอนแบบสแกนและลำแสงผ่าน
วัฒนา วัฒนวิจารณ์, ระบิล วัฒนวิจารณ์, เทอด เทศประทีป, จิระศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์, ธีรพงศ์ ธีรภัทรสกุล, ศิริเพ็ญ เวชชการัณย์, and อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว

PDF

การตรวจปลาดุกป่วยด้วยกล้องจุลทัศน์อีเล็คทรอนแบบสแกนและลำแสงผ่าน
วัฒนา วัฒนวิจารณ์, จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์, ระบิล รัตนพานี, วราภรณ์ ศุกลพงศ์, อัมพร อึ้งปกรณ์แก้ว, and ศิริเพ็ญ เวชชการัณย์

PDF

การถอดเล็บหมีควาย
ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ and ปราณี ตันติวนิช

PDF

What is your Diagnosis
Pranee Tuntivanich

PDF

Bovine Melioidosis : A case report
Niyomsak Upatoom, Wimolporn Thitisak, Nimit Leesirikul, Banchorn Likidecharoj, and Surat Somsatitku