•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การทดลองใช้ยา Canex Plus (R) ซึ่งประกอบด้วย Oxantel pamoate a Pyrantel pamoate เพื่อกำจัดพยาธิในทางเดินอาหารของสุนัขซึ่งเป็น สาเหตุที่สำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งโดยการให้ยาครั้งเดียวในขนาด 1 เม็ด/น้ำหนักตัว 7 กิโลกรัม ในสุนัขทดลองจำนวน 15 ตัว แล้วดูผลของยาถ่ายพยาธิ 3 วันหลังให้ยาเปรียบเทียบ กับสุนัขอีกกลุ่มจำนวน 8 ตัวที่ไม่ได้ให้ยา พบว่า Canex Plus (R) สามารถลดจำนวน ไข่พยาธิแส้ม้าได้ 100% ใน 3 วัน แต่ลดจำนวนไข่พยาธิปากขอและพยาธิไส้เดือนได้ ไม่หมดทุกตัว และเมื่อคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของยานี้ต่อตัวแก่ของพยาธิแส้ม้าได้ 94.44% ต่อพยาธิปากขอได้ 62.39% และต่อมาพยาธิไส้เดือนได้ 100% แต่ไม่ได้ผล ต่อพยาธิตัวจี๊ดและพยาธิเม็ดแตงกวา

First Page

25

Last Page

35

COinS