•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

1997-01-01

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนและการใช้ การประชุมปรึกษาของอาจารย์พยาบาลในการสอนในคลินิก ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ พยาบาลที่ทำการสอนในคลินิก จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสังเกต พฤติกรรมการสอนและแบบสัมภาษณ์การใช้ การประชุมปรึกษาของอาจารย์พยาบาล ซึ่งผู้วิจัยสร้าง ขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ความเที่ยงของแบบสังเกต เท่ากับ 0.92 \nผลการวิจัยพบว่า \n1. อาจารย์พยาบาลมีพฤติกรรมการสอนในการประชุมปรึกษาจํานวนมากที่สุดในเรื่อง พฤติกรรมส่วนบุคคล ในการสร้างบรรยากาศที่ดี รองลงมาได้แก่ ด้านการกระตุ้นให้นักศึกษามี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ด้านการเสนอความรู้ และแนวคิดต่าง ๆ ด้านการประเมินผลและ ป้อนข้อมูลย้อนกลับ และด้านการเสริมแรงเพิ่มแรงจูงใจ ตามลำดับ \n2. พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การสอนที่แตกต่างกันจะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 \n3. อาจารย์พยาบาลใช้การประชุมปรึกษา โดยจัดกลุ่มนักศึกษากลุ่มย่อย 5-10 คน การ ประชุมปรึกษาก่อนปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะปฏิบัติ จำแนกปัญหา ของผู้ป่วยวางแผนการพยาบาล ตรวจสอบความรู้นักศึกษา และแจ้งจุดมุ่งหมายในการเรียน เวลาที่ใช้ คือ 20-30 นาที สำหรับการประชุมปรึกษาหลังปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงานที่ ปฏิบัติอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิกและทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการ เวลาที่ใช้มากกว่า 45 นาที สถานที่มักจัดคือในห้องประชุมหรือห้องสอนแสดง และรูปแบบการ ประชุมปรึกษาส่วนใหญ่เป็นการใช้การอภิปราย

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.9.1-3.6

First Page

48

Last Page

63

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.