•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

1997-01-01

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ พยาบาล และหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานการณ์ และการรับรู้บทบาท กับการปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาล รวมทั้งศึกษากลุ่มตัวแปรที่สามารถร่วม กันพยากรณ์การปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาล ตัวอย่างประชากร คือ อาจารย์ พยาบาลจำนวน 339 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสถานการณ์ การรับรู้บทบาท และการปฏิบัติบทบาท อาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว \nผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ \n1. ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาลรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูง และเมื่อจำแนกเป็นบทบาทในการพัฒนานักศึกษา 9 ด้าน คือ ด้านสัมพันธภาพกับนักศึกษา ด้านการ พัฒนาบูรณาการ ด้านการพัฒนาความมีเอกลักษณ์ ด้านการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง และด้าน การพัฒนาสมรรถนะทางด้านความรู้และสติปัญญาอยู่ในระดับสูง ส่วนด้านการพัฒนาเป้าหมายชีวิต ของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอารมณ์ ด้านการพัฒนาสมรรถนะทางด้านสังคม และด้านการพัฒนา สมรรถนะทางด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง \n2. การรับรู้บทบาท การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา นโยบายและการบริหาร สภาพการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ผลตอบแทน และการรับภาระงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ ปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 \n3. ตัวแปรที่ร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลำดับ คือ การรับรู้บทบาท การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา และสภาพการทำงาน ซึ่งร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์พยาบาลได้ \nร้อยละ 19.87

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.9.1-3.5

First Page

39

Last Page

47

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.