•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Publication Date

1995-04-01

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผู้ป่วยนอกต่อบริการของโรงพยาบาล ราชวิถีเกี่ยวกับระบบบริการรักษาพยาบาลทั่วไป ระบบรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ พยาบาล ระบบบัตร ระบบการประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุน บริการรักษาพยาบาล ได้แก่ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ปัสสาวะ การเงิน ห้องยา เปล และการจัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ของผู้ป่วยต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล ราชวิถี จากตัวอย่างประชากรผู้ป่วยนอก จำนวน 355 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ ผลของการวิจัยพบว่า \n1. ความคิดเห็นของผู้ป่วยนอกต่อบริการ ของโรงพยาบาลราชวิถี ความคิดเห็นต่อระบบบริการ รักษาพยาบาลของพยาบาล ระบบบัตร ประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุนบริการโรงพยาบาลของ เอกซเรย์ ตรวจเลือด ปัสสาวะ งานการเงิน ห้องยา งานเปล และสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้ป่วยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ "ปานกลาง" ส่วนระบบ บริการรักษาพยาบาลทั่วไป และบริการของแพทย์ อยู่ในระดับ "มาก" \n2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น ของผู้ป่วย จำแนกตามเพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ประเภทผู้ป่วย อายุ การศึกษา ภูมิลำเนา รายได้ และ แผนกที่รับบริการ พบว่าผู้ป่วยนอกที่มีเพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ประเภทผู้ป่วย อายุ การศึกษา ภูมิลำเนา รายได้ และแผนกที่รับบริการต่างกันมี ความคิดเห็นต่อบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 \n3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น ของผู้ป่วยนอก ของแต่ละงานบริการจำแนกตามอายุ พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ป่วยนอกในช่วง อายุต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระบบ บริการรักษาพยาบาลทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ป่วยที่อายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบริการของโรงพยาบาลดีกว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า จําแนกตามรายได้ พบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ป่วยนอกที่ มีรายได้ต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่องานสนับสนุนบริการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยมีความคิดเห็นต่อการ จัดบริการเกี่ยวกับการเงินของโรงพยาบาลน้อยกว่า ผู้ป่วยที่มีรายได้มากกว่า จำแนกตามภูมิลาเนาพบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ป่วยนอกที่มีภูมิลําเนา ต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นต่อระบบบริการ รักษาพยาบาลทั่วไป แพทย์ พยาบาล งานสนับ สนุนบริการโรงพยาบาลของเอกซเรย์ ตรวจเลือด ปัสสาวะ งานการเงิน สถานที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ผู้ป่วยต่างจังหวัดมี ความคิดเห็นต่อบริการของโรงพยาบาลน้อยกว่าผู้ \nป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการจำแนกตาม การศึกษาและแผนกที่รับบริการความคิดเห็นไม่แตก ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 \n4. การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของผู้ป่วยนอกต่อบริการของโรงพยาบาลราชวิถี มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมทั้งสิ้น 53 ข้อ รายการ ข้อที่ผู้ป่วยมีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุด คือ ห้องส้วมน้อย สกปรก ควรปรับปรุงให้สะอาด กว่านี้ และรองลงมาคือผู้ป่วยมาก เจ้าหน้าที่น้อย รอนาน บริการไม่ทั่วถึง

DOI

10.58837/CHULA.CUNS.7.2.9

First Page

81

Last Page

94

Included in

Nursing Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.