•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Original articles

PDF

ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล, อัจฉรา เอนซ์, พวงเพ็ญ ชุณหปราณ, เตือนใจ อินทโสมา, and วีนัส อุดมประเสริฐกุล

PDF

การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาลโดยตรง ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวช
วัลลีย์ กนกวิจิตร, วิภาวี เผ่ากันทรากร, and ดวงตา กุลรัตนญาณ