•  
  •  
 

Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์)

Original articles

PDF

การสอนในคลินิก
พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

PDF

พยาบาล : ข้อเข่าเสื่อม
รัตนา วาทบัณฑิตกุล

PDF

พยาบาลไทยกับการดูแล
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ